Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plan miejscowy gminy są pojęciami, które często są ze sobą mylone. Oba te dokumenty mają za zadanie spełnienie jednego z obowiązków gminy, czyli zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ponadto, zarówno jeden, jak i drugi akt planistyczny, zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, leżą u podstawy systemu planowania miejscowego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to obowiązkowy dla każdej gminy akt wewnętrzny. Tworzy się je w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Plan miejscowy ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planie dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Miejscowy plan informuje o przeznaczeniu terenów, ulicach lokalnych i głównych, liniach zabudowy, granicach terenów chronionych oraz zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane, a także jak będzie modernizowana lub rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy komunikacji. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, ale może obejmować tylko część jej obszaru, bowiem na terenie jednej gminy może obowiązywać kilka planów miejscowych, pod warunkiem, że ich granice nie będą się na siebie nakładać. 

Organem sporządzającym plan miejscowy jest, w zależności od rodzaju gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Miejscowy plan uchwalany jest przez radę gminy lub radę miasta i ogłaszany przez wojewodę. 

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w większości gmin można znaleźć w Internecie, w wersji elektronicznej na stronie urzędu miejskiego. Każdy ma prawo do wglądu w niego. Wszelkie pożądane wypisy i wyrysy można uzyskać (za opłatą) w odpowiedzialnym za sprawy urbanistyczne wydziale urzędu miasta lub w urzędzie gminy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - budowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej. Część tekstowa stanowi treść uchwały, natomiast część graficzna jest załącznikiem do uchwały. 

Z części tekstowej możemy dowiedzieć się o warunkach przeznaczenia terenu, a także związanych z tym ograniczeniami dotyczącymi budowy domu w tym miejscu.

Część graficzna zaś to zwykle mapa wykonana w skali 1:1000. Obejmuje ona zazwyczaj takie informacje jak m.in.:

  • granice obszaru objętego planem,
  • granice administracyjne,
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • linie zabudowy,
  • granice obiektów i terenów,
  • granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych,
  • oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - kiedy należy z niego skorzystać?

Dlaczego warto przyjrzeć się miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego? Jest to korzystne, a nawet niezbędne w określonych sytuacjach, np.: 

  • kiedy chcemy kupić działkę - dzięki miejscowemu planowi sprawdzimy np. czy można na niej budować, czy będą w jej okolicy prowadzone inwestycje, czy będzie modernizowana infrastruktura dojazdowa, 
  • kiedy chcemy zbudować dom jednorodzinny - dzięki miejscowemu planowi sprawdzimy m.in. czy są ograniczenia co do jego wyglądu, ile miejsc parkingowych można przy nim wyznaczyć,
  • kiedy chcemy kupić nieruchomość do celów prowadzenia działalności gospodarczej - dzięki miejscowemu planowi sprawdzimy np. czy teren nieruchomości lub sąsiednie działki nie są objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem